સંકેતો અને લક્ષણો અને જો તમે ચિંતિત હોવ તો શું કરવું તે વિશે વધુ જાણવા માટે અંડાશયના કેન્સર વિશેની આ ટૂંકી ફિલ્મ જુઓ.

Ovarian cancer affects women from all communities. Please watch this video in Gujarati to learn about the signs and symptoms.

If you have questions or you are worried, please call 0121 647 6632.

You can leave a message in Gujarati and we will contact you.

.

About ovarian cancer

.

ગુજરાતીમાં Ovacome ની લક્ષણ પત્રિકા

Download resources

Order printed leaflets

.

Ovarian cancer is most common in women between the ages of 50 and 79, but it can occur in anyone born with ovaries, at any age. You should also be aware that cervical screening (smear) tests do not detect ovarian cancer.

Recognise the signs of ovarian cancer:

B is for bloating that doesn’t come and go

E is for eating difficulty and feeling full more quickly

A is for abdominal and pelvic pain you feel most days

T is for toilet changes in urination or bowel habits

Many women do not know these signs and symptoms of ovarian cancer. It is far more likely these symptoms will be due to something less serious, but if they are persistent or you are worried, speak to your doctor or get in touch with Ovacome.

Remember - you are the expert on your body. Your health matters.

It's important to see a doctor if you experience symptoms.

Ovacome is the UK's national ovarian cancer support charity. Our aim is to reduce isolation, share information and support anyone affected by the disease.

If you would like to speak directly to the Ovacome support team in English, you can call us on 0800 008 7054 or email [email protected] .